+355 67 221 1323

Na kontaktorni ne numrin e telefonit

Avokat Per Ceshtje Civile

Shpërndaje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Avokat për çështje civile

Një ndër nga shërbimet e shumta që ofron zyra jone e avokatise ështe dhe avokat për çështje civile ne e cila ka një mori dhe shumëllojshmëri problematikash ku qytetarët janë në konflikt me persona të ndyshëm për shkak të mardhënies dhe ndërveprimit që njerzit kanë në jetën e përditshme me njëri – tjetrin ne aspektin juridiko-civil.

E drejta civile perfshin nje game të gjere e thene ndryshe ne perditsherine e tij njeriu hyn ne mardhenie juridiko-civile me njerzit te cilet e rrethojne ate. Ne perditshmeri njeriu kryen aktivitet ekonomik duke filuar qe nga shit-blejra e sendeve te luajtshme apo dhe te paluajtshme, kontrata te ndryshme, huamarrje etj.

Ne momentin kur mardhenia ekonomiko tregetare qe dy persona krijojne ndermjet njeri – tjetrit ka nevoje per rregullimin e pozites ligjore si te shitesit ashtu edhe të blerësit, te cilet sipas ligjit jane të detyruar që disa marveshje ti lidhin përpara një noteri publik, i cili me veprimin e tij i jep fuqi ligjore kësaj mardhënie.

Për shkaqë nga më të ndryshmet njerzit shpesh here nuk i zbatojnë kushtet për të cilat kanë rënë dakord në marveshje ndërmjet tyre dhe si pasojë e kësaj ata janë të detyruar që të zgjidhin këtë mardhënie kun ë të shumtën e rasteve ata i drejtohen gjykatës ku secili pretendon të drejtën e tij të shkëlur dhe rivendosjen e saj në vënd.

Nga ana zyrës tonë të avokatisë ofrohet konsulencë ligjore falas në rastin e përpilimit të një kontrate ndërmjet palëve në proçes, kushtet e saj si dhe zbatimi i saj, kush janë pënalitetet më të përshtatshme etj dhe mandej orientoheni për të nënshkruar përpara noterit këtë marrveshje.

Këto janë disa nga shërbimet juridike në çështjet civile që zyra e avokatisë jonë ofron më Avokat në Tiranë:

 • Përpilimi i kontratave të ndryshmë, si kontratë shitje, huapërdorje etj.
 • Përpilimi i kërkesë padisë.
 • Propozimin për masën të sigurimit të kërkesëpadisë.
 • Përfaqësimi në të gjitha çështjet e procedurës civile.
 • Ushtrimi i të gjitha mjeteve juridike (Ankesave, Kërkesave, Propozimeve) etj.
 • Përfaqësim në proçedurë ankimore.
 • Përfaqësim në procedurë ndërmjetësimi.
 • Kundërshtim në procedurë përmbarimore.
 • Çështjet që lidhen më pronësi.
 • Vërtetimin e pronësisë.
 • E drejta e trashëgimisë ligjore.
 • Përcaktimin e pjesës takuese të trashëgimisë ligjore.
 • E drejta e detyrimeve dhe kontratave.
 • Kërkesë për kompensimin e dëmit material, dëmit shëndetësor dhe jo pasuror.
 • E drejta familjare.
 • Çështjet familjare duke filluar që nga zgjidhja e martesës, ose divorci me marveshje ndërmjet bashkëshortëve, përpilimi i kërkesë padisë për zdhidhjen e saj, pagimi i pensionit ushqimor etj.
 • Padi për njohjen e atësisë, çnjohje e atësisë etj.
 • Ndarjen e Pasurisë së përbashkët bashkëshortëve.

 

Çështjet e karakterit civil ashtu sikurse janë përmëndur më sipër do të ofrohen nga zyra jonë e avokatisë në çdo qytet të Republikës së Shqipërisë, me Avokat në  Tiranë, Avokat në Durrës, Avokat në Elbasan, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Avokat në Korçë, Shkodër, Lezhë etj duke vlerësuar maksimalisht situatën problematike të personave, duke garantuar zgjidhje të këtyre problemve në kohë reale dhe sa më të shkurtër.

Bazuar  në:

Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës të Shqipërisë” i ndryshuar.

 

Na Kontaktoni

Konsulenë Falas